آموزش شطرنج Blog

آموزش مبتدی شطرنج ( صفحه شطرنج و مهره ها + آموزش حرکت مهره ها) 1

آموزش مبتدی شطرنج ( صفحه شطرنج و مهره ها + آموزش حرکت مهره ها)

سلام . این اولین درس من در مورد آموزش مبتدی شطرنج می باشد منابع درس های مربوط به آموزش مبتدی شطرنج نرم افزار چس توتر یا چس تاتور گام یک (chess tutor step 1...